Podmienky používania webovej stránky spoločnosti Ferring

PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY.
Použitím tejto webovej stránky prejavujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, nevstupujte do tejto stránky a nevšímajte si informácie v nej obsiahnuté.

Všeobecné informácie

Táto stránka obsahuje materiál o spoločnosti Ferring International Center S.A. a o jej pridružených podnikoch (ďalej len „Ferring Group"), o ktorý môžu prejaviť záujem zamestnanci spoločnosti Ferring, zákazníci, zdravotníci a široká verejnosť. Pridružené podniky predstavujú všetky právne subjekty, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou spoločnosti Ferring International Center S.A. Neváhajte, prosím, a prezrite si túto stránku. Váš prístup a používanie informácií, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, podliehajú nasledujúcim podmienkam a všetkým platným zákonom. Prístupom na túto webovú stránku a jej prezeraním vyjadrujete súhlas, bez obmedzenia alebo bez výhrad, s týmito podmienkami a potvrdzujete, že tieto podmienky nahrádzajú akékoľvek iné dohody medzi vami a spoločnosťou Ferring.
Spoločnosť Ferring udržuje túto webovú stránku pre vaše osobné použitie. Táto webová stránka a jej obsah podliehajú slovenským zákonom a právnym predpisom. Správa a riadenie tejto stránky sa vykonávajú na Slovensku, aj keď k nej môžete získať prístup z inej krajiny.

Zdravotnícke informácie/podmienky

Berte, prosím, na vedomie, že informácie o výrobkoch, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke slúžia len ako krátke zhrnutie pre jej návštevníkov vo vzťahu k činnostiam spoločnosti Ferring Group. Niektorým výrobkom alebo indikáciám neboli v určitých krajinách udelené licencie a môžu podliehať ďalším miestnym špecifikáciam. Ak chcete získať informácie o konkrétnom výrobku, prečítajte si lokálne zhrnutie vlastností výrobku. Pokiaľ ide o rady ohľadom zdravotných problémov, mali by ste vždy kontaktovať svojho miestneho lekára.
Aj keď táto webová stránka môže obsahovať informácie o určitých ochoreniach a ich liečbe, ak ochorenie vznikne, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo poskytovateľa zdravotných služieb. Spoločnosť Ferring neponúka osobné lekárske diagnózy alebo rady o liečení, týkajúce sa pacienta. O tom, či výrobok, uvedený na tejto webovej stránke, je pre vás vhodný rozhoduje len váš doktor alebo iný odborný zdravotník, ako vyučený sprostredkovateľ.

Autorské právo a obmedzenie používania materiálu (nekomerčné použitie)

Táto webová stránka je chránená autorským právom. Spoločnosť Ferring a/alebo jej dcérske spoločnosti vám udeľujú povolenie na vyhotovenie kópie, vytlačenie alebo stiahnutie akéhokoľvek textu alebo obrázkov z tejto webovej stránky, a to len pre vaše vlastné osobné, nekomerčné použitie doma, za predpokladu, že nezmeníte alebo nevymažete žiadne autorské právo, obchodnú značku alebo iné oznámenia o značkách.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Ferring vynaloží primerané úsilie na to, aby na tejto webovej stránke uvádzala presné, úplné a aktuálne informácie, ale spoločnosť Ferring neposkytuje žiadne záruky alebo prehlásenia ohľadom presnosti, úplnosti alebo častosti aktualizovania tejto webovej stránky. Všetci užívatelia súhlasia s tým, že k tejto webovej stránke pristupujú na vlastné riziko a že ani spoločnosť Ferring, ani iná strana, ktorá sa zúčastnila na vypracovaní alebo dodaní tejto webovej stránky, nezodpovedá za žiadne škody, vrátane, okrem iného, za žiadne zvláštne, priame alebo nepriame, náhodné alebo následné alebo represívne škody (a to aj v prípade, ak bola spoločnosť Ferring upozornená na možný výskyt takýchto škôd), ktoré vyplývajú z prístupu k informáciám obsiahnutým na tejto webovej stránke, alebo z ich používania, alebo ktoré vyplývajú z akýchkoľvek chýb alebo opomenutí, tlačových chýb, neaktuálnych informácií, technických alebo cenových nepresností, typografických alebo iných chýb na tejto webovej stránke. Toto obmedzenie sa tiež vzťahuje na škody spôsobené vírusmi, ktoré môžu napadnúť váš počítač.

Vzdanie sa nárokov (Disclaimer)

Informácie a súvisiace materiály môžu byť zmenené bez oznámenia. Táto webová stránka a všetky informácie a súvisiace materiály, ktoré obsahuje, sú poskytované „tak ako sú". Spoločnosť Ferring neposkytuje žiadne prehlásenie alebo záruku ohľadom úplnosti, presnosti, „aktuálnosti" alebo primeranosti, alebo vhodnosti, funkčnosti, dostupnosti, alebo prevádzky tejto webovej stránky alebo informácií alebo materiálov v nej obsiahnutých. Použitím tejto webovej stránky preberáte riziko súvisiace s tým, že informácie a materiály na tejto webovej stránke môžu byť neúplné, nepresné, zastarané, alebo nemusia uspokojovať vaše potreby alebo spĺňať vaše požiadavky. Spoločnosť Ferring výslovne uvádza, že neposkytuje žiadne záruky, vyslovené alebo zamýšľané, vrátane, okrem iného, záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na určitý účel, a uplatňuje si výhradu „non-infringement" a to všetko vo vzťahu k tejto webovej stránke a informáciám, obrázkom a materiálom v nej obsiahnutých.

Prepojenie na iné webové stránky

Táto stránka môže obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, alebo je možné na túto webovú stránku získať prístup z iných prepojení.
Spoločnosť Ferring nezodpovedá, ani nekontroluje obsah, dostupnosť, prevádzku alebo výkon iných webových stránok, na ktoré môže byť táto webová stránka prepojená, alebo z ktorých je možné získať prístup na túto webovú stránku (ak nie je uvedené inak). Spoločnosť Ferring neposkytuje žiadne prehlásenie o obsahu akýchkoľvek iných webových stránok, ku ktorým z tejto webovej stránky môžete získať prístup.

Ochrana súkromia

Spoločnosť Ferring môže monitorovať prístup k tejto webovej stránke. Ak takéto monitorovanie vykonáva, potom požadované URL, prístroj, ktorý vyvolal požiadavku a čas požiadavky budú zaznamenané pre štatistické a bezpečnostné účely. Vaše používanie tejto webovej stránky a prístup k nej predstavujú váš súhlas s takýmto všeobecným monitoringom. Prečítajte si, prosím, OCHRANU SÚKROMIA SPOLOČNOSTI FERRING, ktorá obsahuje údaje o tom, akým spôsobom je možné zhromažďovať a používať informácie z tejto webovej stránky.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, logá a servisné značky uvedené na tejto webovej stránke a vyznačené buď symbolom ochrannej známky alebo druhom písma, ktoré sa líši od ostatného textu, sú ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Ferring, jej dcérske spoločnosti alebo pridružené podniky, alebo na ktoré im bola poskytnutá licencia. Bez ohľadu na túto klauzulu, všetky ostatné názvy a značky uvedené na tejto webovej stránke sú obchodnými názvami, ochrannými známkami alebo servisnými značkami ich jednotlivých majiteľov.

Výhrada licencie

Nič, čo je uvedené na tejto webovej stránke, nebude pokladané za niečo, čím sa udeľuje nepriamo, zmluvne alebo inak licencia alebo právo akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek spôsobom používať patent, autorské právo alebo ochrannú známku spoločnosti Ferring. Uvedomte si, prosím, že spoločnosť Ferring ochraňuje svoje autorské práva a práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu podľa zákona.

Predkladanie (informácií spoločnosti Ferring)

Prekladanie akýchkoľvek nevyžiadaných informácií, napríklad otázok, pripomienok alebo návrhov, spoločnosti Ferring prostredníctvom tejto webovej stránky alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného komunikačného prostriedku sa NEBUDE považovať za dôverné. Spoločnosť Ferring vo vzťahu k takýmto informáciám nebude mať voči vám žiadnu povinnosť. Predložením akejkoľvek informácie spoločnosti Ferring ste si vedomý tohoa súhlasíte s tým, že spoločnosť Ferring bude môcť reprodukovať, používať, oznamovať, zobrazovať, vystavovať, prenášať, vykonávať, tvoriť odvodené práce a distribuovať informácie iným osobám bez obmedzenia a oprávniť iné osoby na vykonávanie tých istých činností. Okrem toho, spoločnosť Ferring bude môcť použiť akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v takýchto informáciách, a to na akýkoľvek účel, vrátane, okrem iného, vyvíjania, výroby a predávania výrobkov a iných položiek, ktoré sú začlenené do takýchto nápadov, konceptov, know-how alebo techník.

Iné

Tieto podmienky používania tejto webovej stránky sa budú riadiť a budú vykladané v súlade so slovenským právom. Ak sa niektoré ustanovenie tohto dokumentu stane nezákonným, neplatným alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nevynútiteľným, potom takéto ustanovenie bude zrušené alebo obmedzené na minimálne potrebnú mieru a takéto zrušenie alebo obmedzenie nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení. Tieto podmienky používania tejto webovej stránky predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou Ferring a vami ohľadom predmetu tohto dokumentu a prejavujete svoj súhlas s odškodnením spoločnosti Ferring za akékoľvek nároky alebo škody, vyplývajúce z nedodržania týchto podmienok z vašej strany. Webová stránka spoločnosti Ferring môže byť z času na čas nedostupná z dôvodu mechanického zlyhania, telekomunikačného zlyhania, zlyhania softwaru, hardwaru a obchodníkov, ktorí vystupujú ako tretie strany, z dôvodu aktualizácie alebo z dôvodu zhotovovania tejto webovej stránky. Spoločnosť Ferring nemôže predvídať alebo kontrolovať to, kedy by k takémuto prestoju mohlo dôjsť a nemôže kontrolovať trvanie škôd, vyplývajúcich z takéhoto prestoja, a tiež za tieto škody nemôže zodpovedať .Spoločnosť Ferring si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo vymazať materiál z tejto webovej stránky.Spoločnosť Ferring môže kedykoľvek prostredníctvom aktualizácie tohto umiestnenia prepracovať tieto podmienky používania tejto webovej stránky. Ste viazaný takýmto prepracovaním a preto by ste mali pravidelne čítať tieto podmienky, aby ste sa oboznámili s aktuálnymi podmienkami používania tejto webovej stránky. Ochrana súkromia v spoločnosti Ferring Spoločnosť Ferring vám ďakuje za to, že ste navštívili jej webovú stránku. Pretože sme sa zaviazali rešpektovať súkromie návštevníkov našej webovej stránky, táto metodika ochrany súkromia popisuje informácie, ktoré môžeme o vás zhromažďovať počas vašej návštevy našej webovej stránky, ďalej popisuje to, ako ich môžeme používať a ako ochránime informácie, ktoré nám poskytnete. Táto metodika vysvetľuje úsilie o dosiahnutie rovnováhy medzi našimi obchodnými záujmami pri zhromažďovaní a používaní informácií, ktoré od vás získavame, a vašou potrebou riadnej ochrany a spravovania všetkých osobne identifikovateľných informácií, o ktoré sa s nami podelíte. Uvedomte si, prosím, že prístupom na túto webovú stránku a jej používaním automaticky prejavujete svoj súhlas s tým, aby sme použili akékoľvek informácie, ktoré ste nám poskytli v súlade s touto metodikou.

Osobne identifikovateľné informácie

Osobne identifikovateľné informácie obsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť primerane použité na to, aby sme vás individuálne identifikovali. Spoločnosť Ferring zhromažďuje osobne identifikovateľné informácie od návštevníkov webovej stránky len vtedy, ak sú poskytované dobrovoľne., s Vaším výslovným súhlasom a po oboznámení s právami a povinnosťami podľa slovenského právneho poriadku. V opačnom prípade spoločnosť Ferring nebude od vás na našej webovej stránke tieto informácie zhromažďovať. Na tých častiach našej webovej stránky, na ktorých vám poskytujeme možnosť zadať osobne identifikovateľné informácie, nájdete o.i. naše oznámenie o tom, ako a na aký účel chceme v každom jednotlivom prípade využiť tieto informácie. Keď spoločnosť Ferring obdrží osobne identifikovateľné informácie, môže ich použiť na primerané obchodné účely tak, ako to robia neinternetové podniky. Napríklad, tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom e-mailu alebo pošty, s cieľom poskytnúť vám informácie, ktoré by podľa nášho názoru mohli byť pre vás zaujímavé. Tiež ich môžeme použiť na kompiláciu údajov a analýz, aby sme pochopili potreby našich zákazníkov a aby sme ich uspokojili. Údaje sa tiež zhromažďujú s cieľom vyhodnotiť používanie a využívanie služieb, ktoré ponúkame on-line. Vaše informácie môžu byť v súlade so zákonom prenesené na spracovanie a použitie do zariadení spoločnosti Ferring v iných krajinách a regiónoch sveta. Spoločnosť Ferring nebude žiadnym spôsobom postupovať tretím osobámpredávať alebo prenajímať osobne identifikovateľné informácie, pokiaľ dotknutá osoba nebude o tom oboznámená a pokiaľ nebude s takýmto postúpením súhlasiť.

Hromadné/súhrnné údaje

Webová stránka spoločnosti Ferring môže tiež od vás získavať informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné. Napríklad, môžeme sledovať informácie o dátume a čase, kedy návštevníci našu stránku navštívili, typ webového prehliadača, ktorý použili, a webovú stránku, z ktorej sa na našu stránku pripojili. Naša webová stránka získava tieto informácie prostredníctvom určitých kúskov informácií, ktoré sa nazývajú „cookies" v počítači návštevníka. Táto technológia nezhromažďuje osobne identifikovateľné informácie individuálneho návštevníka. Namiesto toho sa tieto informácie zhromažďujú v podobe súhrnných informácií. Cookies nám poskytujú informácie o tom, ako a kedy boli strany na webovej stránke navštívené a koľko ľudí ich navštívilo. Tieto súhrnné informácie nám pomôžu vylepšiť naše webové stránky, aby vám lepšie slúžili a aby vás lepšie informovali. Tiež vám v čase, keď znovu vstupujete do nášho systému, umožnia vytvoriť si skratku k miestam, ktoré vás na našej webovej stránke zaujímajú. Pripojenie tohto zariadenia k vášmu systému nemá vplyv na jeho výkonnosť.

Prepojenia na iné stránky

Spoločnosť Ferring môže poskytovať prepojenia na iné webové stránky, ako zdroj pre našich návštevníkov. Snažíme sa pozorne vyberať webové stránky, ktoré sú podľa nášho názoru užitočné a ktoré spĺňajú vysoké štandardy presnosti a užitočnosti informácií. Avšak, nakoľko vzhľad a obsah webovej stránky sa môžu rýchlo zmeniť, nemôžeme zaručiť štandardy každej webovej stránky, na ktorú sa napájame. Podobne nenesieme zodpovednosť za obsah akejkoľvek stránky, ktorá nepatrí spoločnosti Ferring. Tiež nemôžeme zaručiť ochranu súkromia na týchto iných stránkach a odporúčame vám, aby ste si podmienky ochrany súkromia na týchto stránkach prečítali.

Výber

Ak už od spoločnosti Ferring nechcete dostávať žiadne e-maily alebo iné oznámenia, ktoré vám môžu byť v budúcnosti zasielané na základe toho, že ste o takéto informácie požiadali, alebo ak ste poskytli osobne identifikovateľné informácie prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Ferring a ak chcete, aby sme ich z našich záznamov vymazali, oznámte nám to, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke. Vašim prianiam v týchto veciach vyhovieme.

Presnosť

Spoločnosť Ferring vynaloží všetko úsilie na to, aby zachovala presnosť a dôverný charakter všetkých osobných informácií, ktoré nám poskytnete. Ak chcete informácie, ktoré ste nám zaslali, doplniť alebo opraviť, oznámte nám to prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke

Bezpečnosť

Všetky informácie prenesené na túto webovú stránku spoločnosti Ferring sú bezpečné do takej miery, do akej to umožňuje existujúca technológia. Neoprávnené tretie strany nebudú mať k nim počas prenosu prístup. Informácie, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať bezpečne a podnikneme primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Nakoľko žiadne bezpečnostné opatrenia nedokážu zabezpečiť 100%-nú ochranu, používame najnovšie technológie a systémy s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k informáciám, ktoré vlastníme. Prístup k týmto informáciám budú mať len tí pracovníci spoločnosti Ferring, ktorí ich potrebujú. Naši pracovníci sú oboznámení s povinnosťou ochraňovať vaše súkromie.

Deti

Spoločnosť Ferring úmyselne nezhromažďuje alebo neuchováva osobne identifikovateľné informácie o deťoch, ktoré nedosiahli vek 18 rokov. Ak nám vaše dieťa zaslalo informácie bez toho, aby uviedlo svoj skutočný vek, a ak budete chcieť tieto informácie odstrániť, oznámte nám to, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke a my tieto informácie okamžite odstránime.

Zmeny

Akékoľvek zmeny v oblasti ochrany súkromia budú okamžite na tomto mieste oznámené. Informácie o ochrane súkromia by ste mali pravidelne čítať, aby ste sa oboznámili so zmenami, ktoré boli vykonané.
Ďakujeme za návštevu webovej stránky spoločnosti Ferring. Ceníme si váš záujem a nápady. Ak máte pripomienky alebo obavy ohľadom používania informácií, ktoré ste spoločnosti Ferring poskytli prostredníctvom internetovej stránky, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke.